Wij zijn aangesloten bij: Euro-Toques Nederland

Privacy Policy

  1. Inleiding

Restaurant Napoleon verwerkt dagelijks informatie over personen. Restaurant Napoleon houdt zich daarbij aan de wet. Restaurant Napoleon respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Uw privacy is van groot belang voor ons. Wij voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). We anticiperen ook op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), die de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen per 25 mei 2018. We zullen hierna verwijzen naar deze wetgeving als “de Relevante Wetgeving”.
Wat is dit?

Dit is een “Privacy Policy”. In dit document, leggen we uit wat voor soort Persoonsgegevens we verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze Website en Diensten. We zullen ook uitleggen hoe we uw persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken, en voor welke doelen we dat doen.

We raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Restaurant Napoleon, gevestigd aan de Stationsplein 10 te 4561 GC Hulst, www.restaurantnapoleon.nl is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

  1. Persoonsgegevens

In deze Privacy Policy, wordt met “Persoonsgegevens” de informatie of onderdelen van informatie bedoeld, waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
Bent u jonger dan Achttien?

Als u jonger bent dan achttien jaar, kunt u onze Website en diensten niet gebruiken. Als u van onze diensten gebruik maakt en nog geen achttien jaar oud bent, overtreedt u onze gebruiksvoorwaarden.
Wij handelen als Verantwoordelijke

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden. In dit opzicht handelen we als (verwerkings)verantwoordelijke, hierna “Verantwoordelijke” in de zin van de Relevante Wetgeving.
Uw toestemming

We zullen uw Persoonsgegevens niet verzamelen, gebruiken of openbaren zonder uw toestemming. Daarom vragen we u om in te stemmen met deze Privacy Policy voordat u onze Website kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat u niet verplicht bent om in te stemmen met deze Privacy Policy, maar dat u onze Website niet kunt gebruiken als u niet instemt met deze Privacy Policy.
Welke Persoonsgegevens verwerken we als Verantwoordelijke?

Zonder informatie kunnen wij geen reservering voor u maken. Dus wanneer u onze diensten gebruikt, zijn er bepaalde stukjes informatie die wij vragen. Dit zijn vrij algemene dingen, zoals uw naam, de contactgegevens en het e-mailadres waarop u de reserveringsbevestiging wenst te ontvangen.

Als Verantwoordelijke, verwerken we de volgende Persoonsgegevens:

Naam;
Geslacht;
Telefoonnummer, om de reservering compleet te maken;
Adresgegevens, om de reservering compleet te maken;
E-mailadres, om de boekingsbevestiging naar toe te sturen;
Cookies, zoals verder beschreven in ons Cookie beleid;
Het type van uw mobiele telefoon die u gebruikt wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt;
IP adres;

Hoe gebruiken we de door ons verzamelde Persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovengenoemde Persoonsgegevens alleen wanneer noodzakelijk voor de doelen die hieronder worden beschreven:

We gebruiken uw e-mailadres om boekingen aan uw adres te koppelen.
Wij gebruiken uw naam en geslacht om u juist te kunnen adresseren in de communicatie.
Wij gebruiken cookies die essentieel zijn voor de werking van onze Website, om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te onderzoeken en om klik- en surfgedrag bij te houden. U kunt meer informatie vinden over de cookies die we gebruiken in ons Cookie beleid;
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over veranderingen van deze Privacy Policy of onze Algemene Voorwaarden.
We gebruiken uw e-mailadres om pushberichten te sturen over nieuwe content of andere activiteiten met betrekking tot de Website en om u op de hoogte te houden van campagnes en (speciale) aanbiedingen die misschien interessant voor u zijn. U kunt u op elk moment uitschrijven voor deze diensten of deze weigeren;
We gebruiken uw e-mailadres, IP adres en het type van uw mobiele telefoon om bij te houden en te beoordelen (i) wanneer en hoe vaak u onze Website gebruikt, (ii) welke (push)berichten door u geopend worden en hoe vaak en wanneer deze door u geopend worden, en (iii) welke content het meest gelezen wordt door Gebruikers;
Het type van uw mobiele telefoon helpt ons ook om de Website aan te passen aan de technische vereisten van uw apparaat;
We gebruiken uw e-mailadres om aanvullende Diensten in het kader van klantenondersteuning en -hulp aan u te kunnen verlenen.

Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We werken hard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen bijvoorbeeld de volgende maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens veilig zijn:

We versleutelen bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
We beveiligen onze netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) technologie;
We beveiligen de toegang tot bestanden met Persoonsgegevens met wachtwoorden;
We registreren automatisch alle acties met betrekking tot de Persoonsgegevens;
We beperken de toegang tot de Persoonsgegevens tot de doeleinden zoals genoemd in deze Privacy Policy;
We nemen fysieke maatregelen met betrekking tot toegang tot de Persoonsgegevens;

(Sub)Bewerkers/Verwerkers

We maken gebruik van derde dienstverleners om ons te helpen om onze Website te beheren of hosten, of bijv. om namens ons activiteiten uit te voeren zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. We geven alleen die Persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn “(Sub)Bewerkers/Verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving, contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan en om Persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de beperkte doeleinden zoals hierboven genoemd.
Generiek geaggregeerde (niet-persoonlijke) data

Om onze Website zo optimaal mogelijk te laten werken, kunnen we uw Persoonsgegevens omzetten in niet-Persoonsgegevens en deze aggregeren met informatie die wordt verzameld van andere Gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden voor analyse van onze industrie en verbetering van de functionaliteiten van de Website. In zo’n geval zullen de Persoonsgegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd worden: zij zullen geen Persoonsgegevens meer bevatten.

Restaurant Napoleon is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook. Restaurant Napoleon gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, wordt informatie gedeeld met de social media website en mogelijk getoond op uw profiel. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op de websites en/of apps van sociale media gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media.
Prijsvragen en acties

Sollicitatieprocedure

Restaurant Napoleon verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken.
Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau, en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen u uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Restaurant Napoleon, uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.
Medewerkers

Restaurant Napoleon verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek van de entiteit waarvan u werkzaam bent.

  1. Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Restaurant Napoleon, behalve in een van de volgende omstandigheden.
Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uitvoering te geven aan het door u geboekte pakket.
Met wie delen we uw Persoonsgegevens en voor welke doeleinden?

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
Wettelijke verplichting

Indien een wettelijk verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. Restaurant Napoleon maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

  1. Bewaarplicht

De Persoonsgegevens die door ons worden verzameld zullen bewaard worden zo lang u gebruik maakt van onze Website. Als deze Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor vervulling van de doeleinden zoals hierboven genoemd, of als deze onjuist blijken te zijn, zullen de (onjuiste) Persoonsgegevens ook verwijderd worden. Zie – in verband met uw rechten – meer informatie over verwijdering van Persoonsgegevens aan het eind van deze Privacy Policy. We zullen de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

  1. Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

We zullen Persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Unie (EU) , Zwitserland en England. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen. Als we de Persoonsgegevens buiten de EU brengen, zullen de Gegevens alleen doorgegeven worden naar landen die voorzien in een adequaat beschermingsniveau dat voldoet aan de EU-normen.
De doorgifte van Gegevens buiten de EU zal altijd in overeenstemming zijn met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wbp en – per 25 mei 2018 – hoofdstuk 5 van de AVG).

  1. Uw rechten

Zoals gespecificeerd in en onder de voorwaarden van de Relevante Wetgeving, heeft u het recht om (ons) te vertellen dat u:

graag de Persoonsgegevens zou willen zien en/of een kopie van de Persoonsgegevens die over u door ons worden verwerkt zou willen hebben, welke ook aangeeft waar de gegevens worden verwerkt en voor welk doel. We kunnen deze kopie ook voor u – op uw verzoek– geven aan een andere partij, in het geval dat u graag wilt dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere partij;

graag zou willen dat wij uw Persoonsgegevens aanpassen, updaten, afschermen of verwijderen, of de verwerking daarvan in onze documentatie beperken;
misbruik van uw Persoonsgegevens wenst te melden;
een bezwaar hebt tegen verwerkingen van uw Persoonsgegevens door ons;
denkt dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
uw toestemming wil intrekken met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons. Dit is op elk moment mogelijk. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, stoppen we met de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerkingen op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 4 weken na ontvangst te reageren, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

  1. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Restaurant Napoleon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.
Wijzigingen in deze Privacy Policy

We kunnen onze Privacy Policy van tijd tot tijd updaten. Als het gaat om significante wijzigingen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u verzoeken om de bijgewerkte Privacy Policy te accepteren voordat u verder kunt gaan met het gebruiken van onze Website. We zullen Gebruikers hierover informeren via een online nieuwsbrief (als Gebruiker ons zijn e-mailadres daarvoor heeft gegeven).

  1. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

  1. Vragen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, stuur ons dan een e-mail via info@Restaurantnapoleon.nl

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Tripadvisor